CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN THẬP CHỈ LIÊN TÂM

402 lượt xem

Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp trong hoạt động của bộ môn Cảm xạ học Việt Nam do bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu đứng đầu.

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN THẬP CHỈ LIÊN TÂM

Thập Chỉ Liên Tâm là một phương pháp trong hoạt động của bộ môn Cảm xạ học Việt Nam do bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu đứng đầu.

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN CẢM XẠ HỌC:

 • 1998: Bộ môn Năng lượng Cảm xạ được thành lập trực thuộc Liên hiệp Khoa học UIA.
 • 2003: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Cảm xạ Địa sinh thái được thành lập trục thuộc Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
 • 2010: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng cảm xạ được thành lập trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật  Hà Nội
 • 2012: Viện Nghiên Cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ được thành lập trực thuộc Liên hiệp Khoa học UIA.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1.   Tổ chức nghiên cứu, thực nghiệm kỹ thuật năng lượng cảm xạ học có hiệu quả tốt trong hoạt động sản xuất, đời sống và phát huy tiềm năng của con người.

2.   Phối hợp và liên kết với các trường đại học, chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, tổ chức các lớp huấn luyện phổ biến kiến thức và tổ chức hội thảo khoa học về năng lượng cảm xạ học, xuất bản các ấn phẩm khoa học về năng lượng cảm xạ học.

3.   Tư vấn và hỗ trợ các địa phương các cơ sở nghiên cứu khoa học trong công tác nghiên cứu, thực nghiệm và đưa tiến bộ kỹ thuật về năng lượng cảm xạ học vào sản xuất, đời sống và sức khỏe cộng đồng.

III. CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN CỦA THẬP CHỈ LIÊN TÂM:

 • 8-2012: Trung tâm Năng lượng Cảm xạ tiếp nhận phương pháp bấm huyệt Thập Chỉ Đạo
 • 9-2012: Trung tâm thành lập Hội đồng Khoa học nghiên cứu và phát triển phương pháp Thập Chỉ Đạo thông qua đề tài khoa học “Ứng dụng Cảm xạ Y học trong nghiên cứu khả năng trị liệu của phương pháp Thập Chỉ Liên Tâm”.
 • 10-2012: Cuốn sách Thập Chỉ Liên Tâm đầu tiên ra đời
 •   8-2013: Cuốn sách Thập Chỉ Liên Tâm thứ hai đã được chỉnh lý
 • 11-2013: Cơ sở khoa học của Thập Chỉ Liên Tâm được bác sĩ Dư Quang Châu khám phá ra
 • 12-2013: Cho ra mắt cuốn sách Thập Chỉ Liên Tâm thứ ba 
 • 11-2014: Cuốn sách thứ tư đang sắp được hoàn thiện