Video dạy Thập Chỉ Đạo bằng tiếng Pháp – DIGIPUNCTURE VIETNAMIENNE – Bài 1

509 lượt xem

Giới thiệu về cuộc đời của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, huyền thoại chữa bệnh, lịch sử hình thành Thập Chỉ Đạo và Đề tài Khoa học Nghiên cứu môn Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm Pháp (Thập Chỉ Đạo) được chủ trì bởi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội do giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ, Bác sĩ, Nhà Cảm xạ Dư Quang Châu làm chủ nhiệm.

Video dạy Thập Chỉ Đạo bằng tiếng Pháp – DIGIPUNCTURE VIETNAMIENNE – Bài 1

bac si Phan Anh Cam xa Du Quang Chau (3) - Copy

Bác sĩ Phan Ánh

Dạy Thập Chỉ Đạo cho thầy thuốc Pháp tại Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học – Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Giảng viên: bác sĩ Phan Ánh

Bài 1:

Giới thiệu về cuộc đời của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, huyền thoại chữa bệnh, lịch sử hình thành Thập Chỉ Đạo và Đề tài Khoa học Nghiên cứu môn Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm Pháp (Thập Chỉ Đạo) được chủ trì bởi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội do giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ, Bác sĩ, Nhà Cảm xạ Dư Quang Châu làm chủ nhiệm.

Tóm lược Nội dung bài giảng bằng tiếng Pháp:

 DIGIPUNCTURE  VIETNAMIENNE

Leçon 1

– Legende d’une therapie

– Histoire d’une rencontre

– Application de la radiesthesie medicale dans l’etude  et la recherche de l’eficacite therapeutique de la digipuncture vietnamienne 

 https://www.youtube.com/embed/0Oj4tVofuy0