bác sĩ Dư Quang Châu, Danh y Đất Việt trình bày đề tài “XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH”

953 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=TSf7uTwEy4w&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=TSf7uTwEy4w&t=25s