Chữa lần thứ hai – Tổn thương L4 – L5, LỒI ĐĨA ĐỆM – THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

376 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=X_h9hWKSL9g&t=32s

https://www.youtube.com/watch?v=X_h9hWKSL9g&t=32s