Thầy Dư Quang Châu, đề tài CẶP ĐÁ DIỆU KỲ với sức khỏe và sắc đep tại Ban thi đua khen thưởng trung ương

452 lượt xem

Cán bộ nhân viên Bam Ban thi đua khen thưởng trung ương với cuộc nói chuyện về Thạch nhiệt liệu pháp và CẶP ĐÁ DIỆU KỲ

https://www.youtube.com/embed/mT5gWyQujOs