Lễ trao quyết định thành viên Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khoẻ Cộng đồng

250 lượt xem

https://www.youtube.com/watch?v=YJbnPTGILPQ&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=YJbnPTGILPQ&t=22s