Danh y Đất Việt với tấm biểu trưng tôn vinh bác sĩ Dư Quang Châu

229 lượt xem

Danh hiệu Danh y Đất Việt với tấm biểu trưng tôn vinh bác sĩ Dư Quang Châu có những cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng là vinh dự của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm – Y mao mạch.

Danh hiệu Danh y Đất Việt với tấm biểu trưng tôn vinh bác sĩ Dư Quang Châu có những cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng là vinh dự của bộ môn Thập Chỉ Liên Tâm – Y mao mạch.