Quyết định thành lập “Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Liên Tâm””

1261 lượt xem

Quyết định thành lập “Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Liên Tâm” trực thuộc “Trung ương hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam”

Quyết định thành lập “Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Thập Chỉ Liên Tâm” trực thuộc “Trung ương hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam”